راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس با اتصال به سازمانه و یا استفاده مجزا جهت جلسات مدیریتی