آموزش به روش الکترونیکی (e-Learning)

در عصر حاضر و براساس تجربه حاصل از آموزش در سالیان گذشته باید قبول کرد که دیگر می توان به آموزش الکترونیکی به عنوان یک ضرورت نگریست؛ چرا که بسیاری از محدودیت های معمول در آموزش فیزیکی را حذف کرده و با افزودن هوشمندی های مصنوعی از نوع آموزشی، محیطی ایده آل و آرمانی برای انتقال اطلاعات آموزشی فراهم نموده است.

  • امکان تعامل سیستماتیک بین کاربر و قطعات مختلف پازل آموزشی، باعث افزایش بازدهی آموزش تا مرز آرمانی آن می شود.
  • حذف تبعیض های آموزشی یکی دیگر از ویژگی های مثبت و مهم آموزش الکترونیکی است.
  • کاهش بی نظیر هزینه های آموزشی و به تبع آن افزایش شتاب آموزشی با بودجه های موجود.
  • آزادی از قید زمان و مکان
  • افزایش کنترل پذیری.

به قول این جمله معروف مدیریتی که

"شما نمی توانید چیزی که غیر قابل اندازه گیری است را مدیریت کنید"

آموزش الکترونیکی به شما این امکان را می دهد تا آموزش های شما دارای کمیت و کیفیتی قابل بررسی شود.
آموزش الکترونيکي با تدوين يک استراتژي فراگير محور (در مقابل استراتژي استاد محور) و نيز بهره‌گيري از امکاناتي که علم الکترونيک و کامپيوتر در اختيارش قرار مي‌دهد، ابزار‌هاي آموزشي جديد و متعدّدي را درون يک محيط آموزشي پويا فراهم مي‌کند و به همين دليل مي‌تواند به عنوان يک عامل بسيار مهم با پتانسيل بالا در بسترسازي آموزشی مورد بهره برداری قرار گیرد.