اجرای دوره های آموزش الکترونیک تحت موبایل برای پتروشیمی

راه اندازی و تولید دوره های آموزش الکترونیکی برای تبلت و موبایل به صورت اپلیکیشن برای راهبران پتروشیمی.