امضا تفاهم نامه جامع سیستم آموزش الکترونیک آکادمی IMQ

اجرا و راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک آکادمی IMQ به همراه بیش از ۵۰ عنوان محتوای آموزشی و تولیدات تخصصی آکادمی مجموعه و تولیدات مشترک.