برگزاری ۱۵۰۰۰ نفرآزمون همراه اول به صورت همزمان

برگزاری همزمان ۱۵۰۰۰ نفرآزمون در سرورهای قدرتمند ردسا به همراه اجرا و پشتیبانی کامل توسط کارشناسان مجرب این مجموعه.