تبدیل کنفرانس ها و فیلم های ضبط شده به دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای سفارشی با فیلم برداری کروماکی و روش های منحصر به فرد