حضور رسا در همایش رسانه در هلند - ۱۹ مهر ۱۳۸۹

رسا با عنایت به توجه ویژه در بروز رسانی علمی خود همواره سعی دارد تا همگام با استانداردهای جهانی حرکت کرده و خود را در جریان آخرین اخبار این حوزه قرار دهد.

از این رو در این همایش که یکی از مهمترین رخداد های این حوزه تلقی می شود حضور به هم رسانده.