راه اندازی LMS سازمان فنی حرفه ای کشور - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

LMS سازمان فنی حرفه ای با بازدید بیش از ۵۵ هزار نفر در روز در حال آموزش به مخاطبان است. سامانه یادگیری الکترونیکی سازمان فنی حرفه ای کشور که به یاری کارشناسان این مجموعه راه اندازی شده، بازدید آن در بعضی روزها به بیش از ۵۵ هزار نفر می رسد و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است. همچنین با وجود باز بودن نظر دهی در دروس تولید شده توسط این شرکت، رضایتمندی بسیار بالایی قابل مشاهده است