راه اندازی LMS شرکت همکاران سیستم

سامانه یادگیری الکترونیکی شرکت همکاران سیستم و همچنین تولید محتوای الکترونیکی این شرکت به یاری کارشناسان این مجموعه به بهره برداری رسید. شرکت همکاران سیستم به عنوان قدرتمند ترین شرکت فعال در حوزه IT که پیش از این نیز از سامانه متفاوت و الگوهای متفاوتی جهت آموزش الکترونیک بهره بهره می برد، با مشاوره کارشناسان ردسا در نهایت مسیری جدید را در این راه انتخاب کرد که به گواه کارشناسان همکاران سیستم یکی از بهترین اینتخاب ها در این زمینه بوده است.

در زمینه تولید محتوای الکترونیک نیز از روش های کاملا جدیدی بهره گرفته شده است تا حد اکثر تاثیر پذیری در مخاطب ایجاد شود و تست این روش اختصاصی بازخورد خوبی در مجموعه همکاران سیستم داشته است