نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس و برگزاری همزمان کلاس آنلاین در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.