کارگاه آموزشی آشنایی هیئت علمی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با سامانه LMS (مدیریت یادگیری الکترونیک)

کارگاه آموزشی آشنایی هیئت علمی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با سامانه LMS (مدیریت یادگیری الکترونیک) در آذر ماه سال 94 توسط شرکت ردسا با استقبال خوب اساتید در لرستان برگزار شد.