تب‌های اولیه

تشخیص هویت
به منظور تشخیص انسان و ماشین این فیلد را وارد نمایید.
1 + 11 =
سوال بالا را حل کرده و نتیجه را بنویسید. به عنوان مثال 1+3 برابر 4 می شود.